I grow.I learn. I study I play.I dream.I write,I smile.I heart.I love,I cry.I hurt.I hate, I walk.I come. I see,I promise.I ask. I win,I work.I loot. I go. After few years,I walk.I come.I see,I promise.I ...